Konsultacje Rocznego Programu Współpracy samorządu miasta Częstochowy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013

Realizacja zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi pozwala wszystkim zainteresowanym działającym w obszarze III sektora na wyrażanie opinii w kwestiach dla nich najistotniejszych.

Opinie dotyczące projektu Rocznego Programu Współpracy samorządu miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 składać można do Prezydenta Miasta Częstochowy, do 04 października br. w następujący sposób:

  • przekazać w postaci papierowej do kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 6 lub do Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21, pokój 46,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: ngo@czestochowa.um.gov.pl.
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego