Podział miasta na okręgi wyborcze – konsultacje z ngo

Zgodnie z uchwałą z dnia 20 września 2010 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Częstochowy zaprasza do konsultacji.

Konsultacją podlega projekt uchwały w sprawie podziału miasta Częstochowy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

  1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”.
  2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji.
  3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Miasta Częstochowy.
  4. Opinie przedstawiane są w formie pisemnej organom Gminy Miasto Częstochowa.
  5. Nieprzedstawienie opinii przed terminem sesji Rady Miasta Częstochowy, z zastrzeżeniem art. 41 i ust. 2 ustawy oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
  6. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta Częstochowy przedstawia Radzie Miasta Częstochowy.

Opinie przesyłać można do dnia 24 września 2012 r. na adres: ngo@czestochowa.um.gov.pl lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy pokój nr 3 przy ul. Śląskiej 11/13.

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego