Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2014 r.

Prezydent Miasta Częstochowy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2014 r. Termin składania ofert mija 16.12.2013 r. o godz. 14.00.

Kompletną ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. 3, lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem „Konkurs ofert 2014”.

Ogłoszenie konkursowe znajduje się tutaj.

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego