Otwarty konkurs ofert 2012 na zadanie z zakresu pomocy społecznej dot. udzielania wsparcia osobom bezdomnym

Prezydent Miasta Częstochowy ogłosił konkurs ofert 2012 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego udzielania wsparcia osobom bezdomnym.

Termin składania ofert: do dnia 1 października 2012 r. do godz. 8.00 w Kancelarii MOPS, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.

Planowana wysokość środków przeznaczonych na zadanie wynosi:
2012 r. – 110 124 zł (X, XI, XII)
2013 r. – 448 701 zł
2014 r. – 459 022 zł
2015 r. – 468 891 zł

Okres realizacji zadania: od 1.10.2012 r. do 31.12.2015 r.

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego