Aktualności

13 czerwca 2018
Konkurs ofert MEN - przegląd twórczości artystycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego”. Oferty do 2 lipca br.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert dotyczących przygotowania koncepcji i podjęcia działań związanych z promocją twórczości artystycznej jako strategii włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością w życie środowiska lokalnego, rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań oraz kształtowania poczucia sprawczości.

Termin realizacji zadania upływa w dniu 30 listopada 2018 r.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 80 000 zł. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 20% całkowitej wartości zadania.

Miejsce składania ofert: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 2 lipca 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Kontakt:
Bartłomiej Radecki, bartlomiej.radecki@men.gov.pl, 022 3474843
Katarzyna Kossakowska, katarzyna.kossakowska@men.gov.pl, 022 3474775, komórka koordynująca: Departament Ekonomiczny MEN

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego