Aktualności

30 października 2018
Konsultacje społeczne Regulaminu FIO 2019
[zdjęcie aktualności]

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do uczestnictwa w konsultacjach społecznych i wyrażenia swojej opinii nt. projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019.

Zachęcamy do zaopiniowania zaproponowanych zmian w Regulaminie, do których, w stosunku do edycji 2018, w szczególności należą:

  • Wydłużenie terminu realizacji zadań: od 1 stycznia 2019 do 30 listopada 2020 w celu dopuszczenia jak najdłuższego możliwego okresu realizacji projektów.
  • Obniżenie maksymalnej kwoty rocznej do 150 tys. zł na każdy rok – w celu zwiększenia liczby dofinansowanych Ofert.
  • Wprowadzenie wymogu udziału min. 10 tys. zł w kosztach zadania przez każdego Oferentów w przypadku Oferty wspólnej – w celu urealnienia współpracy podmiotów składających Oferty wspólne.
  • Uznanie za podmioty nieuprawnione organizacji realizujących projekty 2-letnie w ramach FIO 2018 (z wyłączeniem podmiotów realizujących zadania w Priorytecie 1) – w celu zwiększenia szans na otrzymanie dotacji dla podmiotów nierealizujących projektów 2-letnich w ramach FIO 2018.
  • Wprowadzenie wymogu dostarczenia umowy partnerskiej wraz z umową, w przypadku partnerstwa formalnego – w celu urealnienia współpracy partnerskiej między Oferentami a partnerami.
  • Dopuszczenie możliwości wydatkowania środków po za granicami Polski.
  • Dodanie nowego kryterium oceny: ogólnej oceny pomysłu – w celu docenienia poprzez nowe, całościowe kryterium oceny ogólnej idei projektu. Nowe kryterium pozwoli na odejście od systemu oceny premiującego oferty bezbłędnie napisane na rzecz ofert o wartościowym pomyśle.
  • Wprowadzenie nowego logotypu.

W ramach FIO 2019 zaproponowane zostały następujące kryteria:

Zgłaszanie uwag i propozycji należy na adres FIO@NIW.gov.pl, do dnia 15 listopada 2018 r. na załączonym formularzu.

Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego