Aktualności

31 października 2018
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - konkurs PFRON-u
Do 6 listopada można składać wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W ramach konkursu można zgłaszać projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące: wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy, zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, wzrostu aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, poprawy jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, upowszechniania pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski (w całości wypełnione poprzez aplikację Generator Wniosków). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z materiałem: „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PFRON: Konkurs


Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego