Aktualności

6 listopada 2018
Konkursy unijne na rozwój usług społecznych

Do 29 listopada br. trwają nabory wniosków o dofinansowanie w konkursach na rozwój usług społecznych, m.in. świetlic, klubów seniora, teleopieki, zajęć sportowych w ramach Poddziałań 9.1.4 i 9.2.4 RPO WSL 2014-2020.

  • Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalnych Strategii Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
  • Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalnych Strategii Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Poddziałanie 9.1.4 - przykładowe działania możliwe do sfinansowania:

- szkolenia i warsztaty edukacyjne
- organizacja turnieju sportowego, konkursu edukacyjnego, itd
- place zabaw dla dzieci
- siłownie parkowe dla mieszkańców
- zajęcia rozwijające pasje i talenty
- stworzenie produktu lokalnego
- wsparcie działań koła gospodyń wiejskich
- stworzenie lub dofinansowanie działań klubu aktywności lokalnej
- spotkania międzypokoleniowe.

Poddziałanie 9.2.4 - przykładowe działania możliwe do sfinansowania:

- utworzenie lub dofinansowanie działań świetlicy środowiskowej
- organizacja sieci usług sąsiedzkich
- utworzenie klub seniora
- wsparcie asystentury i rodzin zastępczych
- sfinansowanie opieki dziennej dla osób niesamodzielnych
- likwidacja barier architektonicznych
- utworzenie lub dofinansowanie mieszkań chronionych i wspomaganych
- dofinansowanie zajęć w domu pomocy społecznej lub klubie seniora
- sfinansowanie teleopieki dla potrzebujących.

Dodatkowo w sprawie konkursów można kontaktować się pod numerem telefonu 32 77 40 480 lub pod adresem e-mail: alicja.nowak@slaskie.pl. Kontakt także poprzez Lokalny Punkt Informacyjny  w Częstochowie – 34 360 50 75.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego