Aktualności

13 sierpnia 2019
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego - zapraszamy na konsultacje

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie uchwały Nr 762/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego poprzez opublikowanie w:

1)     Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy

2)     na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.ngo.czestochowa.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 sierpnia 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 26 sierpnia 2019 r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r., na adres:

·         email: sekretariat@ccs.czestochowa.pl

·         Częstochowskie Centrum Świadczeń, ul. Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Miasta Częstochowy.

W załączeniu:

1)     projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy,

2)     wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

3)     uzasadnienie.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego