Aktualności

7 października 2019
Ogłoszenie naboru w charakterze członka/członkini Zespołu ds. oceny wniosków na realizację w 2020 r. zadań w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie działania Kultury Fizycznej
Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów/kandydatek do udziału w charakterze członka/członkini Zespołu ds. oceny wniosków na realizację w 2020 r. zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ.

Zgodnie z Regulaminem trybu realizacji wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 509.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 września 2019 r., w skład Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej wchodzić może przedstawiciel/przedstawicielka organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia kandydatów/kandydatek do pełnienia opisanej wyżej funkcji (posiadających pełną zdolność do czynności prawnych) przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (należy wypełnić formularz, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2019 r.

Więcej informacji w załączeniu.  

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego