Aktualności

14 września 2020
Nowe FIO na lata 2012-2030.
Jest to dobra wiadomość dla sektora pozarządowego w Polsce. Rozpoczął się pierwszy etap prac legislacyjnych nad Programem „NOWEFIO” na lata 2021-2030. Etap ten obejmuje uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne. Budżet programu zostanie zwiększony w stosunku do poprzednich edycji z 60 do 80 mln zł rocznie.

Z inicjatywy prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, rząd, doceniając znaczący wkład organizacji obywatelskich w funkcjonowanie lokalnych społeczności, planuje wsparcie III sektora w ramach nowej odsłony Programu FIO przez kolejne 10 lat. Głównym celem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” będzie zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.

Realizacja poprzednich edycji Programu FIO w latach 2005-2020 przyniosła pozytywne doświadczenia. „NOWEFIO” stanowi kontynuację tej oferty programowej dla organizacji pozarządowych – powiedział prof. Gliński. – Pomimo aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju, dalsze wsparcie III sektora w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich jest niezbędne dla wzmacniania zaangażowania organizacji i ogółu społeczeństwa w życie publiczne i zapewnienia współdziałania w ramach lokalnych społeczności.

W poprzedniej perspektywie finansowej Programu w latach 2014-2020 wprowadzono nowe zasady po to, żeby ułatwić dostęp do grantów organizacjom małym, młodym – z małym doświadczeniem, oraz tym, które mają siedziby w mniejszych miejscowościach. Program „NOWEFIO” będzie komplementarny w stosunku do pozostałej oferty NIW-CRSO – Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich „PROO”, Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego „Korpusu Solidarności”, oraz Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych,  wspierających rozwój instytucjonalny i działalność statutową organizacji oraz promujących wolontariat. 

„NOWEFIO” to szansa na kontynuację znanego i wdrażanego z sukcesami od 15 lat programu rządowego. Dzięki zaproponowanym zmianom w priorytetach programu możliwe będzie lepsze wsparcie aktualnych potrzeb organizacji w obszarach wzmacniania dialogu obywatelskiego czy poprawy samoorganizacji społecznej – wyjaśnia Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, operatora Programu. – Kluczowe jest, aby w rozpoczętych właśnie konsultacjach społecznych wypowiedziało się jak najwięcej organizacji. Pozwoli to nam zorientować się, jakie jeszcze zmiany w Programie należy wprowadzić, żeby jak najlepiej odpowiadał na potrzeby III sektora – dodaje.

Do udziału w konsultacjach zaproszone są wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.

Konsultacje programu trwają 35 dni i zakończą się 28 września 2020 r.

Uwagi można zgłaszać w formie edytowalnej drogą elektroniczną na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl

Projekt jest dostępny w zakładce Konsultacje publiczne - „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”.

 


Najważniejsze informacje nt. nowego Programu FIO na lata 2021-2030

  • Główny cel Programu:

zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne: wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym,

  • Program obejmuje cztery priorytety merytoryczne:
  1. Priorytet 1 Mikro inicjatywy – dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz grupom nieformalnym. Priorytet 1 powinien umożliwić tego typu podmiotom otrzymanie dotacji na realizację planowanych działań i projektów.
  2. Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego – w ramach priorytetu wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich.
  3. Priorytet 3 Organizacje obywatelskie w życiu publicznym – ma się przyczynić  do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, w procesach kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.
  4. Priorytet 4 Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich – ma się przyczynić do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.
  • Budżet programu: 80 mln zł rocznie, łącznie co najmniej 800 mln zł

źródło: Komitet do Spraw Pożytku Społecznego

 
 
 
 
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego