Aktualności

28 września 2020
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydata do udziału w charakterze członka Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie na 2021 rok.

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydata do udziału w charakterze członka Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie na 2021 rok, będących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy.

Zgodnie z Regulaminem trybu realizacji i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, będącego załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 509.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 05 września 2019r., w skład Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, może wchodzić przedstawiciel organizacji pozarządowej.

 

UWAGA: Kandydat nie może być związany z żadnym podmiotem/grupą inicjatywną, wnioskującym o realizację w 2021r. inicjatywy lokalnej w Częstochowie, będących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy.

Za udział w posiedzeniu/ach Zespołu ds. oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, w charakterze członka nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów dojazdu.

W przypadku większej ilości zgłoszeń, spełniających kryteria formalne, wybór członka Zespołu nastąpi w drodze jawnego losowania z udziałem radcy prawnego tut. Urzędu oraz zgłoszonych kandydatów, którzy o terminie wyboru zostaną powiadomieni pisemnie lub w formie korespondencji elektronicznej.

Zgłoszenia kandydatów do pełnienia opisanej wyżej funkcji przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (należy wypełnić formularz, stanowiący załącznik do niniejszego  ogłoszenia),w nieprzekraczalnym terminiedo dnia: 9 października 2020r.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 lub dostarczyć osobiście do kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5. Istnieje także możliwość przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia poprzez e-PUAP lub SEKAP. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Częstochowy.

Ewentualne zapytania i uwagi do ogłoszenia prosimy kierować na adres: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 lub e-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl,  tel. 34 37 07 622.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego