Aktualności

12 października 2020
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór do udziału w charakterze członka/członkini Zespołu ds. oceny wniosków na realizację w 2021 r. zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów/kandydatek do udziału w charakterze członka/członkini Zespołu ds. oceny wniosków na realizację w 2021 r. zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie będących w zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy

Zgodnie z Regulaminem trybu realizacji wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 509.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 września 2019 r., w skład Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej wchodzić może przedstawiciel/przedstawicielka organizacji pozarządowych.

UWAGA: Kandydat/kandydatka nie może być związany z żadnym podmiotem/grupą inicjatywną wnioskującymi o realizację w 2021 r. zadania w ramach inicjatywy lokalnej będących w zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Za udział w posiedzeniu/ach Zespołu w charakterze członka/członkini nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów dojazdu.

W przypadku większej ilości zgłoszeń, spełniających kryteria formalne, wybór członka/członkini Zespołu nastąpi w drodze jawnego losowania z udziałem radcy prawnego tut. Urzędu. Zgłoszeni kandydaci/kandydatki o terminie wyboru zostaną powiadomieni pisemnie lub w formie korespondencji elektronicznej.

Zgłoszenia kandydatów/kandydatek do pełnienia opisanej wyżej funkcji (posiadających pełną zdolność do czynności prawnych) przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (należy wypełnić formularz, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2020 r.

Korespondencję w tej sprawie należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pok. 3). Istnieje także możliwość przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia poprzez e-PUAP lub SEKAP. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Częstochowy.

Ewentualne zapytania w tej sprawie należy kierować na adres: Wydział Polityki Społecznej,
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, e-mail: ps@czestochowa.um.gov.pl tel. 34 37 07-633.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego