Aktualności

11 stycznia 2021
Konkurs rządowy „Od zależności ku samodzielności”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057), dalej zwanej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

W roku 2021 na realizację konkursu „Od zależności ku samodzielności” Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. Ważne jest, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób wymagających wsparcia. W związku z tym istotne jest wzmocnienie i poszerzenie ofert sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów poprzez wsparcie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I          WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II         SAMOPOMOC

MODUŁ III       UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

MODUŁ IV       INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

Realizacja Programu powinna być oparta na tworzeniu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez wszystkie podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej na rzecz inicjowania przedsięwzięć mających na celu pokonywanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu społecznym.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 22 stycznia 2021 r.

Oferty, o których mowa w ust. 1, wraz z załącznikami wymienionymi w rozdz. IV (oprócz opinii wojewody), należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 22 stycznia 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę w powyższym terminie osobiście.

Pokaż stronę programu

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego