Aktualności

17 lutego 2021
Trwa nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w kadencji 2021-2025

O powołanie w skład Rady rynku Pracy mogą także ubiegać się przedstawiciele działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką rynku pracy. Zadaniem Rady jest m.in. inspirowanie przedsięwzięć pełnego i produktywnego zatrudnienia, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy. Zgłoszeń kandydatur dokonywać można do 9 marca.

W związku z upływem kadencji Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach, Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza nabór kandydatów na członków rady, która działać będzie w trakcie kadencji w latach 2021-2025.

O powołanie w skład WRRP mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie województwa organizacji związkowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką rynku pracy.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Katowicach” i przesłać na adres: Marszałek Województwa Śląskiego (za pośrednictwem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164) w terminie do 9 marca 2021 roku.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: (32) 77 40 552.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy. Jej zadaniem jest m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia oraz wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie. Kadencja Rady trwa 4 lata. Członków rady powołuje i odwołuje marszałek województwa.

Informacje o naborze

Informacje o wojewódzkiej radzie rynku pracy

źródło: www. Samorząd Województwa Śląskiego

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego