Aktualności

19 lutego 2021
NGO dla wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu
Trwa nabór wniosków w ramach programu LIFE skierowany do organizacji pozarządowych. Można ubiegać się o dofinansowanie na działania takie jak: kampanie informacyjne, udział w konsultacjach społecznych, szkolenia, wymianę dobrych praktyk, analizy, mobilizacja wolontariuszy.

Wniosek musi zostać złożony przez jedną organizację pozarządową typu non-profit, działającą głównie w dziedzinie środowiska i / lub działań klimatycznych i ma siedzibę w państwie członkowskim UE. Wnioskodawca musi wykazać swój status prawny potwierdzający rejestrację w UE przed 1 stycznia 2018 r. Ponadto, w zależności od liczby ludności kraju, w którym ma siedzibę, wnioskodawca musi wykazać zdolność do działania na poziomie krajowym i / lub przynajmniej na poziomie regionalnym.

W ramach zaproszenia do składania wniosków można ubiegać się o dofinansowanie na działania typowe dla organizacji pozarządowych, które przyczynią się do wzmocnienia wiedzy i wzmocnienia pozycji społeczeństwa obywatelskiego w celu integracyjnego wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie krajowym. Obejmuje takie działania jak: kampanie informacyjne, udział w konsultacjach społecznych; współpracę i budowanie koalicji z innymi organizacjami; opracowywanie stanowisk, organizowanie konferencji, seminariów; działania szkoleniowe; działania uświadamiające; działania mające na celu tworzenie i doskonalenie sieci, wymianę dobrych praktyk; badania, analizy, mapowanie działań, konkretne działania wdrożeniowe, mobilizacja wolontariuszy itp.

Termin na składanie wniosków mija 31 marca 2021r. o godz. 17:00.

źródło: Samorząd Województwa Śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego