Aktualności

27 sierpnia 2021
Prace nad Rocznym Programem Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi to korzyści dla mieszkańców miasta. Prawdziwe efekty przynosi ona jednak tylko wtedy, kiedy opiera się na wzajemnym zaufaniu, dialogu oraz partnerstwie pomiędzy administracją samorządową i sektorami społecznymi.

Celem prac jest współne wypracowanie zapisów rocznego programu, odpowiadającemu na potrzeby mieszkańców miasta poprzez zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert.

Pierwszy etap prac dotyczyć będzie zbierania uwag dotyczących obecnie funkcjonującego programu współpracy oraz propozycji planowanych przez ngo zadań do realizacji w roku 2022.

Wnioski z propozycją zadań należy zgłaszać na  załączonym pliku w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2021r. (decyduje data wpływu) w formie elektronicznej na adres: ngo@czestochowa.um.gov.pl

Prace nad dokumentem koordynuje Wydział Polityki Społecznej, Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Wszelkie pytania bądź uwagi związane z przebiegiem prac kierować należy do pracowników Centrum pod numerem telefonów 34/3707 493, 34/3707 773, 34/3707 475.

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego