Aktualności

24 września 2021
Dofinansowanie wsparcia Polonii i Polaków za granicą

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na 2022 rok! Obszary wnioskowania to: rozwijanie struktur organizacji polonijnych, wydarzenia polonijne w kraju i za granicą, edukacja - funkcjonowanie i utrzymywanie szkół i przedszkoli polonijnych oraz wydarzenia i inicjatywy uzupełniające kształcenie, ochrona dziedzictwa i narodowego i miejsc pamięci, media-wsparcie bieżącej dzialalnosci organizacji, publikacje, pomoc charytatywna, inwestycje, budowa i remont. Wnioski przyjmowane są do 10 października 2021 roku.

Rozwijanie struktur organizacji polonijnych

Domy Polskie, organizacje polonijne, zespoły ludowe, teatry, chóry, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, organizacje naukowe, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.

Wydarzenia polonijne w kraju i za granicą

organizacja wydarzeń patriotycznych, kulturalnych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.

Edukacja - funkcjonowanie i utrzymywanie szkół i przedszkoli polonijnych

wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

Edukacja - wydarzenia i inicjatywy uzupełniające kształcenie

wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.

Ochrona dziedzictwa i narodowego i miejsc pamięci

odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

Media-wsparcie bieżącej działalności organizacji

czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

Publikacje

książki, albumy, wydawnictwa elektroniczne (CD, DVD, inne nośniki cyfrowe) itp.

Pomoc charytatywna

zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

Inwestycje, budowa i remont

Wnioski przyjmowane są do 10 października 2021 roku.

Pokaż stronę programu

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego