Aktualności

28 września 2021
Jeśli chcecie zbierać 1% w 2022 roku, zarejestrujcie status pożytku do 30 listopada 2021

Wrzesień to jeden z ostatnich w miarę bezpiecznych terminów na uzyskanie statusu OPP i w konsekwencji znalezienie się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%. NGO, które uzyskują status OPP teraz korzystają z dodatkowego bonusa - nie muszą składać sprawozdań OPP, żeby znaleźć się na liście. Ale z rejestracją statusu należy się pospieszyć!

Możliwość zbierania środków z 1 procenta podatku to jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby móc przyjmować 1 procent, organizacja musi więc mieć status organizacji pożytku publicznego. Musi również znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. za dany rok podatkowy. Wykaz ten prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności (NIW) – publikowany jest na stronach NIWotwiera się w nowej karcie.

Aktualny wykaz ogłaszany jest do 15 grudnia każdego roku. Wykaz OPP uprawnionych do zbierania 1% przy rozliczeniach podatkowych za rok 2021 (tych rozliczeń dokonamy w 2022 r.) musi zostać ogłoszony do 15 grudnia 2021 r.

Jak znaleźć się w wykazie OPP i uzyskać możliwość zbierania 1% w 2022 roku

Większość organizacji pożytku publicznego (precyzując: te które zarejestrowały status jeszcze w 2020 r. lub wcześniej), aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do zbierania 1 procenta w 2022 r., MUSI w terminie wywiązywać się ze specjalnych obowiązków sprawozdawczych. Przypominaliśmy o tym niedawno w artykule: Sprawozdanie OPP. Kolejny obowiązek sprawozdawczy w 2021 roku, o którym musisz pamiętać. Jeśli OPP swojego obowiązku sprawozdawczego nie zrealizują, nie zostaną umieszczone w wykazie.

Wyjątek: OPP, które znajdą się na liście bez składania sprawozdania

Organizacje pozarządowe, które status OPP uzyskują dopiero teraz są w wyjątkowej sytuacji. Jeśli rejestrujecie status w 2021 roku, to obowiązek sprawozdawczy OPP będzie Was dotyczyć dopiero w roku kolejnym - w 2022.

NGO uzyskująca status OPP w 2021 r. i nieskładająca w tym roku sprawozdania OPP zostanie jednak uwzględnione w wykazie uprawnionych do otrzymania 1 procenta! W przypadku takich organizacji ważne jest jednak spełnienie innego warunku: muszą uzyskać status OPP, czyli mieć w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wpis o jego nadaniu, najpóźniej do 30 listopada (włącznie z tym dniem) roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 procent podatku.

Organizacje pozarządowe, które uzyskują status pożytku w 2021 – a szczególnie te, które właśnie teraz zaczynają się o niego starać – muszą zdążyć do 30 listopada 2021 r., żeby znaleźć się w wykazie uprawnionych do zbierania 1% w rozliczeniach za 2021 rok.

Jak zostać organizacją pożytku publicznego

W tym miejscu dygresja. Dobrze wiemy, że nie wszystkie NGO-sy to organizacje pożytku. Jednak wsłuchując się w przekazy medialne, czytając materiały prasowe i analizując wypowiedzi polityków można niekiedy odnieść takie wrażenie. Określenia "organizacja pożytku publicznego" używa się jako synonimu określeń organizacje pozarządowe czy organizacje społeczne. TO BŁĄD! Popełnianie tego błędu rodzi poważne konsekwencje (ale to już materiał na oddzielny tekst). OPP są wyróżnioną grupą organizacji pozarządowych. Przypominamy o tym kolejny raz, korzystając z okazji, jaką jest opis warunków, które trzeba spełnić, żeby zostać OPP.

Organizacja pozarządowa ma status OPP, kiedy spełnia wymogi ustawy o działalności pożytku oraz uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Status uzyskuje się na wniosek – NGO zainteresowana uzyskaniem statusu musi wystąpić do KRS o jego nadanie. Sąd sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie warunki i potwierdza nabycie statusu OPP.

WARUNKI Z USTAWY

  • organizacja jest podmiotem mogącym ubiegać się o status pożytku (takim podmiotem będzie stowarzyszenie zarejestrowane w KRS oraz fundacja, ale ustawa wymienia też inne rodzaje podmiotów mogące ubiegać się o status)
  • prowadzi działalność pożytku publicznego od co najmniej 2 lat i działa na rzecz ogółu społeczności lub wyodrębnionej grupy (ale nie wyłącznie na rzecz swoich członków)
  • ma kolegialny organ kontroli
  • ma odpowiednio uregulowaną działalność gospodarczą (jeśli ją prowadzi), dostosowane zapisy w statucie i niekaranych członków organu zarządzającego

SZCZEGÓŁOWO o warunkach, jakie musi spełniać organizacja, żeby zarejestrować status pożytku piszemy w poradnik.ngo.pl.

Czy KRS zdąży nadać status pożytku do 30 listopada

Staranie się przez organizację o status OPP pod wpływem impulsu, którym jest koniec roku i perspektywa znalezienia się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%, to oczywiście zły pomysł. Organizacja, która decyduje się zostać OPP, musi wcześniej przeanalizować zarówno przywileje, jak i obowiązki organizacji pożytkudostosować statut, organy kontroli, sprawdzić, czy spełnia inne wymagania. Ale zakładamy, że wszystko to już zrobiła i ma gotowy wniosek do sądu. Składa wniosek o zarejestrowanie statusu OPP. Pozostaje jednak wątpliwość: czy sąd zdąży przed 30 listopada?

Trudno ustalić, kiedy jest ostatni moment na złożenie wniosku do sądu rejestrowego. Jednak składając wniosek i licząc na jego szybkie rozpatrzenie, warto być naprawdę uważnym i starannym. W ten sposób zwiększamy swoje szanse na uzyskanie statusu przed 30 listopada. Jeśli we wniosku pojawią się nawet banalne pomyłki i będzie potrzeba ich poprawienia, wymiana korespondencji z sądem i wszelkie wymagane procedurą czynności mogą spowodować, że nie zdążymy na czas.


W tym roku dla części NGO forma kontaktów z KRS zmieniła się. Nastąpiła elektronizacja procesu. Warto o tym pamiętać. Pisaliśmy o tym m.in. w informacjach:

Źródło: inf. własna poradnik.ngo.pl

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego