Aktualności

15 lutego 2017
Ogłoszenie o naborze do projektu "Rozwinąć skrzydła"

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca ogłasza nabór osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym - z chorobą nowotworową zainteresowanych udziałem w projekcie „Rozwinąć skrzydła”.


Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 50 osób dorosłych (40 kobiet) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będących mieszkańcami Częstochowy lub powiatu częstochowskiego, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 01.02.2017 r. – 30.11.2018 r.


Projekt skierowany jest do grupy docelowej spełniającej następujące warunki:
- osoby dorosłe,
- osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym - z chorobą nowotworową - legitymujące się orzeczeniem wymienionym w art. 1 lub 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,
- osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,
- osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
- osoby z każdym wykształceniem.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w formach wsparciach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości zapisanych w Kontrakcie z Wnioskodawcą.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:


1. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:
- indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
- indywidualne konsultacje z psychologiem/żką,


2. Moduł społeczny:
- warsztaty kompetencji społecznych: warsztaty integracyjne - budowanie empatii, trening komunikacji, warsztaty nt. budowania poczucia własnej wartości, warsztaty nt. radzenia sobie ze stresem, trening asertywności, warsztaty rozwoju osobistego,
- szkolenie z zakresu wsparcia socjalno-prawnego,


3. Moduł zawodowy:
- poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
- pośrednictwo pracy,
- certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka ds. rachunkowości i księgowości, pracownik/czka ds. sprzedaży internetowej, kurs gastronomiczny,
- 5-miesięczne płatne staże zawodowe,


4. Moduł zdrowotny:
- rehabilitacja ruchowa,
- psychoterapia,


5. Wsparcie asystenta/ki osobistego/ej osoby z niepełnosprawnością.

Projekt pn. „Rozwinąć skrzydła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego