Aktualności

19 kwietnia 2017
Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Rozwinąć skrzydła”

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca ogłasza rekrutację uzupełniającą dla mężczyzn z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – z chorobą nowotworową zainteresowanych udziałem w projekcie „Rozwinąć skrzydła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 40 kobiet i 10 mężczyzn z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będących mieszkańcami Częstochowy lub powiatu częstochowskiego, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu  o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 01.02.2017 r. – 30.11.2018 r.

Oferujemy bezpłatne formy wsparcia:

- Indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym

- warsztaty kompetencji społecznych oraz szkolenie z zakresu wsparcia socjalnego

- spotkania z psychoterapeutą

- rehabilitację ruchową

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

- certyfikowane kursy zawodowe

- płatne staże zawodowe

- wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie: www.hospicjumczestochowa.pl w zakładce PROJEKTY oraz w Biurze Projektu.

KONTAKT do Biura Projektu

ul. Orzechowskiego 1

42-202 Częstochowa

tel. : 791 314 690
e-mail: darseraczwa@wp.pl

www.hospicjumczestochowa.pl

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego