Aktualności

5 kwietnia 2017
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Miasto Częstochowa, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, jako Wnioskodawca w ramach Poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT, ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu innowacyjnego pn. „INNOWACJE W CZĘSTOCHOWSKIEJ POMOCY SPOŁECZNEJ”, zgodnie z dokumentacją konkursową RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17.
Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są
wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
1) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych),
2) podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych,
3) podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
4) podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Cel partnerstwa:
Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu polegającego na rozwoju usług społecznych
i zdrowotnych dla mieszkańców Częstochowy.

Termin składania ofert: 26 kwietnia 2017 r., do godz. 15:30 (liczy się data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego