Aktualności

12 lipca 2017
Nabór partnera do programu integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. podniesieniu zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja społeczna mieszkańców Miasta Częstochowa. Instytucją wiodącą jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Powyższe zadania są możliwe do realizacji m.in poprzez kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji Programu Aktywizacji i Integracji - PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową. 

W naborze mogą brać udział potencjalni partnerzy należący do sektora społecznego, spełniający jednocześnie wymagania określone w Regulaminie konkursu, którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie z Liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji. 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 8:00 w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera projekt w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.  

Szczegółowe informacje dostępne w załączniku

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego