Aktualności

10 października 2017
Nabór uczestników do projektu "Z nową pracą w lepszą przyszłość"

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Z nową pracą w lepszą przyszłość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT    

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim osób bezrobotnych oraz osób biernych zawodowo powyżej 30 r. życia,które zgodnie z art. 49 ust z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Chodzi tu o kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, os. z niepełnosprawnościami, os. powyżej 50 r. życia. Pomoc ma dokonać się poprzez podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji uczestników/czek projektu oraz nabywanie lub uzupełnianie ich doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, a tym samym wzrost ich konkurencyjności na lokalnym rynku pracy w okresie realizacji projektu tj.od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/uczestniczki, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu będą uczestniczyć w formach wsparcia przewidzianych w projekcie. Rozpoczęcie realizacji przewidzianych w projekcie form wsparcia planowane jest w IV kwartale 2017 roku.

Więcej informacji znajduje się w załącznikach

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego