Wsparcie w Zakresie Zagadnień Wynagrodzenia pracowników

Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego składa do PUP wniosek dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19

Z dofinansowania można skorzystać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jest obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

We wniosku o dofinansowanie organizacja pozarządowa oświadcza o:

  • wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;
  • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
  • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
  • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
  • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej.

Organizacje pozarządowe:

https://czestochowa.praca.gov.pl/-/12135102-nabor-dofinansowanie-dla-organizacji-pozarzadowych-kosztow-wynagrodzen-oraz-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne -  informacje na temat dofinansowania - termin składania do 30.04.2020 r. 

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego