Wsparcie w Zakresie Zagadnień Zwolnień ze składek ZUS

Podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) – zatrudniające mniej niż 10 pracowników – będą mogły zostać na 3 miesiące zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Odbywać się to będzie na podobnych zasadach jak w przypadku przedsiębiorców (np. spółdzielni socjalnych) zatrudniających mniej niż 10 pracowników.

Rozwiązanie to dotyczy wszystkich płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych. Składki zawieszane są za okres od 1 marca  do dnia 31 maja 2020 r. dla organizacji pozarządowych.. Wniosek będzie można złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. w ZUS (MRPiPS).

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera: 

 • dane płatnika składek:
 1. imię i nazwisko, nazwę skróconą,
 2. numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego 
 3. albo paszportu,
 4. adres do korespondencji;
 • oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
 • inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
 • podpis wnioskodawcy.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złożysz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie możesz zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r. 

Wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o ulgę mogą być złożone:

 

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego