Wsparcie w Zakresie Zagadnień Środków europejskich oraz inne zewnętrzne źródła finansowania

Na stronie internetowej UMWSL zamieszczono dodatkową zakładkę poświęconą funduszom europejskim na czas pandemii Koronawirusa oraz przedstawiono 3 rekomendacje:

W związku z realizacją projektów 

 • Beneficjent ma możliwość wykazania wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej w części realizację projektu. W takiej sytuacji beneficjent jest zobowiązany do kontynuowania realizacji projektu w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Prosimy o informowanie Instytucji Zarządzającej (IZ) o odwołanych działaniach w Państwa projektach z uwagi na wykonywanie zaleceń i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych.
 • W przypadku gdy obecna sytuacja związana z występowaniem ryzyka epidemiologicznego uniemożliwia realizację Państwa projektu, IZ dopuszcza możliwość wprowadzenia stosownych zmian, w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Wprowadzane zmiany powinny być zgodne z zapisami Wytycznych oraz kryteriami wyboru projektu.
 • W przypadku gdy okres realizacji dobiega końca, a nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane działania w projekcie, istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji projektu na okres umożliwiający jego pełną realizację, o ile taka możliwość wynika z Regulaminu konkursu.

W związku z rozliczeniem projektów 

 • finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice),
 • finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom),
 • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
 • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
 • czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
 • uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

W związku z ogłoszeniem „pakietu pomocowego”

 • wydłużona karencja w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy, okres (dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
 • tzw. „wakacje kredytowe” – co oznacza możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dla pożyczek nowych i już zawartych,
 • w przypadku trudnej sytuacji finansowej wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju, możliwość obniżenia oprocentowania do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (tj. o 6 miesięcy, przy czym dotyczy to zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020),
 • możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczek, zarówno na start jak i pożyczki rozwojowej – maksymalnie o okres do 12 miesięcy.

Każdy z Beneficjentów środków europejskich z pewnością otrzymał informację na temat realizacji własnego projektu. Zachęcamy jednak do zapoznania się z informacjami szczegółowymi znajdującymi się na stronie RPO Województwa Śląskiego:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pytania_dotyczace_realizacji_projektow_efs_w_czasie_stanu_epidemii_31032020

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego