Wsparcie w Zakresie Zagadnień Podmiotów reintegracyjnych oraz PEFRON

Podmioty reintegracyjne

Specustawa pozwoli m.in. wypłacić uczestnikom Centrów Integracji Społecznej świadczenia integracyjne w pełnej wysokości. W obecnym stanie prawnym świadczenia integracyjne wypłacane są uczestnikom CIS, jeżeli uczestniczą oni w zajęciach reintegracyjnych w odpowiednim wymiarze. W związku z epidemią zajęcia w CIS zostały zawieszone, co w rezultacie uniemożliwiło wypłatę świadczeń w pełnej wysokości (MRPiPS).

O rozwiązaniach dedykowanych tym podmiotom oraz innym podmiotom reintegracyjnym (m.in. ZAZ) możemy przeczytać m.in. w pkt 14) Ustawy (w załączeniu).

PFRON

Pakiet rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz grupy zaangażowane w rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (m.in. organizacje pozarządowe) w okresie pandemii Koronawirusa („PFRON wspiera Ciebie”):

Osoby niepełnosprawne

 • dofinansowanie kosztów opieki domowej przy zawieszonych działaniach WTZ

Organizacje III sektora realizujące zadania zlecone

 • możliwość rozliczenia umów z PFRON bez konieczności zwrotu środków, mimo niezrealizowania założonej w tym okresie wielkości wsparcia lub działań pod warunkiem, że projekty zostaną zrealizowane w późniejszym terminie

Pracodawcy

 • ulgi w regulowaniu należności z tytułu wpłat przez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty;
 • zwiększone kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

– specustawa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych, otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim.

Projekt ustawy zakłada, że nowa wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych znajdzie zastosowanie już od kwietnia 2020 r.

Samorządy

 • podtrzymanie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej w okresie zawieszenia ich działalności w czasie pandemii;
 • wsparcie samorządów, które uruchomiły dodatkową pomoc w związku z epidemią w ramach jednego z modułów programu Rady Nadzorczej PFRON;
 • możliwość ubiegania się przez organizatora ZAZ o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom niepełnosprawnym

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/koronawirus/

W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20 proc. środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20 proc. kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze, może być przeznaczona na:

 • utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
 • wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:
 1. pracownikami,
 2. wykonawcami pracy nakładczej,
 3. innymi osobami świadczącymi pracę na rzecz dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności,
 4. niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności;
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

Warunkiem jest uzyskanie zgody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dysponent zamierzający wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności jest obowiązany wystąpić o zgodę do PFRON w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W przypadku nieuzyskania zgody PFRON dysponent zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty 30 proc. kary na PFRON.

Kto może skorzystać

 • Zakład pracy chronionej
 • Zakład aktywności zawodowej
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego